Tamil Movie Pattaya Kelappanum Pandiya Year 2014

Tamil Movie Pattaya Kelappanum Pandiya Year 2014

Pattaya-Kelappanum

Director: S. P. Rajkumar

Cast: Vidharth, Manisha Yadav

Genre: Comedy

Source 01

Watch Tamil Movie Pattaya Kelappanum Pandiya Player 1

Source 02

Watch Tamil Movie Pattaya Kelappanum Pandiya Player 2


Pattaya Kelappanum Pandiya is a 2014 Tamil comedy film directed by S.P. Rajkumar and produced by M. Ani Muthu. It stars Vidharth, Manisha Yadav, Kovai Sarala and Soori.