Tamil Short Film Whozz The Hero

Tamil Short Film Whozz The Hero 

Cast: Dinesh, Prakash, Vinoth, Sathik, Ananth, An Jie

Visual Effects: Ananih, Ganesh, Sudharsan, Dinesh Art: Ananth and Javahar

Editing: Ajay, Karikhick

Cinematography: Barath, Sudharsan

Music: Kevin Maceod

Year: 2012

 

Watch Tamil Short Film Whozz The Hero Online