Tamil Short Film NH 45

Tamil Short Film NH 45 

Cast: Dinushan , Ramprasth, Arun Kishore, Kandha Raj ,Raj Prabhu ,Thiyagarajan and Ajith Dinesh

Written: A.Deepak Srinivasan

 

Direction: A.Deepak Srinivasan

 

Produced By: DB Entertainment andPulse72+

 

Co-Writer: B.Vivekanandan

 

Cinematography: Yogeshwaran.R

 

Edited By: Arun Prasath and J.K.Nishanth

 

Original Score: Suraj Barthy

 

Sound Design: Varun Venkatakrishnan and Yogeshwaran.R

 

Stunts: Ramprasth

 

Production Design: Ashwin.S and Jeeva

 

Visual Effects: J.K.Nishanth

 

Watch Tamil Short Film NH 45 Online