Tamil Short Film Thadayam

Tamil Short Film Thadayam  

Cast: Siva M.S, Sridhar, Pradeep, Harsha, Shiva, Prathip

Stills: Sridhar

Title: Sridhar

Edited: Prathip

Associate Director: Bhaskar

Story: Prathip

Screenplay: Prathip

Dialouges: Prathip

Direction: Prathip

Genre: Thriller

 

Watch Tamil Short Film Thadayam