Tamil Short Film Thadumatram

Tamil Short Film Thadumatram 

Cast: Sarah, Dinesh, Vetrivelpillai, Thilagam, Daniel, Ajith, Linojan, Gaythiri 

Story: V.Kannan 

Screenplay: V.Kannan 

Production: V.Kannan 

Edited: S.Sibogi 

Directed: S.Sibogi

 

Watch Tamil Short Film Thadumatram