Tamil Movie Pasamalar Year 1961

Tamil Movie Pasamalar 

Directed by: A Bhimsingh 

Starring: Gemini Ganesan, Shivaji Ganesan, Savitri

Music by: M S Vishvanathan 

Year: 1961 

Click here to Watch Tamil Movie Pasamalar Online